Formulario de búsqueda

Francesc Josep Fombuena Valle
6t tinent d'alcalde i regidor

6t tinent d'alcalde i regidor d'Obres, Servicis, Contractació Administrativa i Desenvolupament Sostenible per PSPV-PSOE

 Delegacions:
- Obres públiques municipals. Manteniment i millora de les vies públiques. Autoritzacions en la via pública afectades per obres.
- Promoció i gestió de la vivenda de protecció pública.
- Conservació, manteniment i rehabilitació de les edificacions municipals.
- Enllumenat públic. Gasto, manteniment i inversió. Optimització energètica.
- Mobiliari urbà.
- Inversió i millora de parcs municipals i espais naturals.
- Brigada de residus urbans: Organització del servici (establiment dels horaris, rutes, ubicació contenidors); organització i control del personal adscrit al dit servici; parc mòbil, (reparació dels vehicles, manteniment); compra de contenidors; compra de vestuari; replega de poda, residus sòlids urbans, trastos, tant del nucli urbà com de les urbanitzacions; fixar el calendari per a la neteja de contenidors i el seu control; reclamacions.
- Fumigació, desinsectació del clavegueram públic i edificis municipals.
- Neteja viària de parcs i jardins i edificis municipals.
- Cementeri municipal: canvi de nom dels drets funeraris, manteniment i neteja del cementeri, personal al seu servici, construcció de nínxol, i reclamacions.
- Servici municipal de transport públic de viatgers.
- Ocupacions de via pública.
- Contractació administrativa i gestió de compres. Assegurances.
- Medi ambient. Tractament i eliminació de residus: participació en el pla zonal de residus i gestió de l'ecoparc, abocadors de residus.
- Voluntariat ambiental.
- Espais protegits. Parc de Sant Vicent.
- Agenda 21.
- Agricultura i medi rural.
- Tinença i control d'animals de companyia. Campanyes informatives. Expedients sancionadors en la matèria.

 

6t tinent d'alcalde i regidor d'Obres, Servicis, Contractació Administrativa i Desenvolupament Sostenible

 

Site developed with Drupal