Formulario de búsqueda

21/09/2017
Iniciativa de Francisco García Latorre per a realitzar un debat de l'estat de la ciutat i una audiència pública dels càrrecs públics

Es procedix al debat i votació de la moció que es transcriu a continuació:

El debat i el contrastar propostes i idees, fer un balanç del que s´ha fet i abordar nous reptes de futur és la base d´una democràcia viva, activa i canviant.

Al Parlament Espanyol, a l´Autonòmic i en molts ajuntaments del nostre territori, es venen articulant convocatòries específiques de debats públics per tal d´abordar la política general de cada any en el respectiu consistori. Un debat que sol produir-se en els anys que no es convoquen eleccions en el respectiu àmbit.

Des de Compromís-Move apostem per fer debats oberts i audiències públiques a la ciutadania, on es permeta als veïns i veïnes conèixer de primera ma la política que es porta a cap pels diferents grups municipals i governs locals. Permetent així, fer un anàlisi i projecció anual del que s´ha fet al municipi i allò que cada grup polític o executiu pensa fer o proposar de cara al futur.

Estem en un nou temps polític, on ja no hi ha majories absolutes, on ha de primar la col·laboració i la proposta entre totes les forces polítiques amb representació en el consistori. Així ho ha demanat la ciutadania de Llíria en la seua expressió corporativa, on es reclamen accions i soluciones concretes als problemes quotidians per sobre de grans plans que al final queden en paper mullat.

L´administració local és la més propera i la que més s´implica en la quotidianitat de la problemàtica local, a la que se li requereix un esforç col·lectiu i donar exemple per transformar en realitats les propostes sorgides del veïnatge i crear els ciments de prosperitat individual i col·lectiva.

Molts són els debats que fem mes a mes al ple de l´ajuntament. Però cap d´ells amb una visió de la globalitat del municipi, sinó sobre temes concrets que van marcant el calendari polític de la nostra Ciutat.

Actualment, el Reglament Orgànic no preveu esta figura de “Debat sobre l´Estat de la Ciutat”, un debat que pensem hauria de fer-se ara en la tardor, una volta concloses les festes patronals, amb un Ple Extraordinari reglat i pautat en el temps d´intervenció que es celebraria entre Octubre/Novembre.
Per tot això, el Grup Municipal de compromís-Move proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següents

ACORDS

PRIMER.- Realitzar anualment un ple extraordinari de l’ajuntament de Llíria de “Debat sobre l´Estat de la Ciutat” i “Audiència Publica” en el mes d´Octubre/Novembre.

SEGON.- Que el present acord comence aplicar-se en este 2017, sent la regulació del debat la següent:

INTERVENCIÓ INICIAL. S’inicia debat amb una intervenció dels portaveus dels Grups municipals o regidor/a en qui delegue sobre la situació general del municipi. Este apartat tindrà una intervenció màxima de 15 minuts per grup i es farà de major a menor representació en el plenari.

REPLIQUES. Posteriorment, cada Grup Municipal tindrà un torn de rèplica de duració màxima de 5 minuts.

AUDIÈNCIA PÚBLICA. Finalitzat el Debat sobre l´Estat de la Ciutat, l´alcalde donarà pas al torn de preguntes del públic assistent, que prèviament haurà sol·licitat per registre la seua participació en el torn d´Audiència Pública en un termini de 24 hores abans de la celebració d´este ple. L´audiència pública tindrà una duració màxima de 2 hores. Cada intervinent o representant d´entitat podrà formular 2 preguntes amb la finalitat de donar el major nombre de veus.

TERCER.- Del dia i hora de la celebració del Ple sobre l´Estat de la Ciutat i Audiència Publica es donarà publicitat com a mínim una setmana abans de la seua realització.

QUART.- La Junta de Portaveus es reunirà prèviament i ordenarà la celebració de la sessió.

CINQUÈ.- Publicar en la web municipal i xarxes socials de l´ajuntament de Llíria nota en la qual es done compte del contingut de la present moció i dels seus acords.

Sotmesa a votació la moció, el ple de la corporació, per onze vots a favor corresponents als membres dels grups Partit Popular i Compromís-Move, dos abstencions corresponents als membres dels grups Ciudadanos i Llíria Puede i huit vots en contra corresponents als membres del grup Socialista,

ACORDA:

ÚNIC.- Aprovar la moció transcrita

 

Site developed with Drupal