Formulario de búsqueda

30/05/2017
Iniciativa de Francisco J. García Latorre per proposar millores al nou mapa concesional de transport públic i reclamar implantació del bo-10. (nº R.E. 2017007564 de 12 de maig de 2017)

Es procedix al debat i a la votació de la moció que es transcriu a continuació:

“La conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha tret a licitació l’elaboració d’una proposta de reestructuració, racionalització i modernització de les concessions de servei públic de transport de viatgers per carreteres per a les províncies de València i Castelló.

L’objectiu d’esta licitació és adaptar les necessitats reals dels usuaris, optimitzar l’eficiència del sistema i millorar la seua cobertura. La conselleria, a través de la direcció general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, està planificant un nou mapa concesional de transport públic que facilite els desplaçaments de la població per tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Aquest procés de racionalització comprèn, a més dels treballs d’ordenació de les concessions de la província de València i elaborar una nova proposta de  mapa concesional, abastaran també els estudis relatius a la posada en marxa de les Entitats de Transport de les Àrees Metropolitanes.

Aquesta reordenació que impulsa la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori respon al nou model de transport que es va proposar a l’inici de la legislatura i que potencia el transport públic com a element clau d’una adequada política de mobilitat.

La Comunitat Valenciana compta amb un total de 86 concessions gestionades per la Generalitat, 30 d’elles en la província d’Alacant, 45 en la de València, 8 en la de Castelló i tres inter provincials. Cal recordar que la majoria d’aquestes concessions han vençut o ho faran pròximament, el Consell ha començat els treballs per a aconseguir una implementació eficient i ordenada del nou mapa concesional. Entre elles la està la Línia 145 que va de Llíria a València.

Des de la Conselleria, en esta fase d’elaboració del nou mapa concesional, està recollint col•laboracions i aportacions per part del municipis per disposar d’un millor coneixement de la problemàtica al respecte, així com les propostes i demandes de millora que la ciutadania haja pogut traslladar en qualsevol moment a la corporació municipal i que puguen anar en benefici de prestar un bon servei de transport públic de viatgers.

Per tot això, el Grup Municipal de Compromís-MoVe proposa al Ple la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Traslladar a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori les següents demandes a tindre en compte per al futur mapa concesional i prestació del servei:

1.- Establiment que la parada final de trajecte de la Línia 145 Llíria-València a la ciutat de Llíria es faça en l’Hospital Comarcal en tots els recorreguts diaris que es realitzen.

2.- Que els horaris i parades que es programen tinguen una concordança amb transports intermodals que ja es presten dins la comarca, concretament amb el transport per ferrocarril de FGV.

3.- La creació al Camp de Túria de línies orbitals o transversals que connecten a la pràctica totalitat dels municipis i facen una interconnexió intermodal de la Línia 145 d’autobús amb les línies 1, 2 i 9 de MetroValència.

4.- Fer una reordenació de les parades de l’actual Línia 145 d’autobús per aconseguir un menor temps de durada del viatge.

5.- Estudiar la re implantació de serveis directes o semi directes a hores concretes del dia, on el volum de passatgers es mes alt, en l’actual Línia 145 entre Llíria-València.

6.- Establiment del BO-10 per als usuaris, al igual que ja disposen altres línies d’autobús.

SEGON.- Que la implantació del BO-10 es faça de manera immediata, sense tindre que esperar al disseny i licitació del nou mapa concesional, concretant esta mesura amb la concesionaria que presta este servei actualment en l’actual Línia 145.

TERCER.-   Donar trasllat de la present moció i del seu contingut a:

• Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
• Mancomunitat del Camp de Túria
• Ajuntaments del Camp de Túria

QUART.- Publicar a la web municipal de Llíria nota en la qual es done compte del contingut de la present moció i dels seus acords.”

Sotmesa a votació la moció, el Ple de la corporació per unanimitat dels presents

ACORDA:

ÚNIC.- Aprovar la moció transcrita.

 

Site developed with Drupal