Formulario de búsqueda

23/03/2017
Moció de Francisco García Latorre relativa a la proposta per a reactivar la cessió de solar municipal a la Generalitat per a la construcció d’un nou Palau de Justícia (nº r.e. 2017001921 de 13 de febrer)

Es procedix al debat i a la votació de la moció que es transcriu a continuació:

“El Ple de l'ajuntament de Llíria, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de gener de 2006, va adoptar l'acord de ”Cessió de parcel•la municipal a la Generalitat Valenciana per a la construcció d'un nou  Palau de Justícia”.

La parcel•la municipal cedida tenia una superfície de 2.050 m2 i està situada front als actuals jutjats de Llíria que donen cobertura als veïns del Camp de Túria i dels Serrans. Just al costat mateix de l'actual Edifici Multiusos.

La capacitat prevista era per a albergar vuit jutjats, el Registre Civil, Deganat i dependències per a les Forces i Cossos de Seguretat.  Un edifici modern concebut també perquè els col•lectius professionals, com a advocats i procuradors, disposaren de les seues pròpies dependències per a desenvolupar la seua activitat amb major facilitat.

Han transcorregut més d'una dècada i aquesta infraestructura segueix sense executar-se, és més, el conveni de cessió ha caducat, atès que tenia una validesa de cinc anys i ja ha expirat.

Des de la Conselleria de Justícia s'està treballant en millorar les infraestructures judicials i per a açò, es va a realitzar, tal com es va anunciar en el seminari d'hivern del Consell a Sagunt, l'elaboració i redacció d'un Pla d'Infraestructures Judicials de la Comunitat per a aquesta legislatura, que arreplegue velles reivindicacions i construccions que mai es van arribar a executar.

Entre elles tenim el Palau de Justícia de Llíria, del qual no es va arribar a redactar el projecte d'execució, solament un estudi previ de necessitats per a donar cobertura a la cessió del solar que l'ajuntament de Llíria va dotar per a la Generalitat.

Per tot això, el Grup Municipal de Compromís-MoVe proposa al Ple la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.-  Instar a l’òrgan municipal competent a reactivar i realitzar els tràmits administratius que siguen necessaris amb la Conselleria de Justícia,  Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques per a renovar la cessió de parcel•la municipal a la Generalitat Valenciana per a la construcció d'un nou  Palau de Justícia a Llíria.

SEGON.- Instar la Conselleria Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques a incloure el nou Palau de Justícia de Llíria en el Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat que està elaborant el Consell i que procedisca a la redacció del projecte d’execució del mateix.

TERCER.-   Donar trasllat de la present moció i del seu contingut a:

• President de la Generalitat
• Consellera de Justícia
• Deganat Jutjats de Llíria

QUART.- Publicar a la web municipal de Llíria nota en la qual es done compte del contingut de la present moció i dels seus acords.”

Sotmesa a votació la moció, el Ple de la corporació per unanimitat dels presents

ACORDA:

ÚNIC.- Aprovar la moció transcrita.”

 

Site developed with Drupal