Formulario de búsqueda

31/03/2017
Moció presentada per Carmen Feltrer Peris, regidora de Cultura i Educació, i en nom de tots el grups municipals (PP, PSOE, Compromís-MOVE, Ciudadanos i Llíria Puede), relativa a la EOI Llíria (Nº R.E. 20173693 de 13 de març)

Es procedix al debat i a la votació de la moció que es transcriu a continuació:

“- Que des de l´any 2008 que es va crear a la ciutat de Llíria l´Escola Oficial d’Idiomes, l´ Ajuntament, com no podia ser d´altra manera, ha complit l´acord signat amb la Conselleria d´Educació, on entre altres coses hi havia compromís de condicionar un espai per a la ubicació de totes les infraestructures que en aquell moment hi feien falta, a més de l´aportació de dos treballadors, a càrrec també de l´Ajuntament, i de la realització de la neteja.

- Que a hores d´ara i a l´espera de la construcció del nou IES CAMP de TURIA del qual prompte s´iniciaran les obres, les classes s´hi imparteixen amb normalitat i que, pel que fa a les infraestructures necessàries per a impartir-hi cursos al matí, hi podem donar total resposta i en perfectes condiciones.

- Que la ciutat de Llíria és la capital de la comarca del Camp de Túria i gaudeix d´una ubicació geogràfica estratègica en la comunicació amb altres comarques de l’interior com ara del serrans i el Racó d’Ademús que ara per ara no tenen cap EOI.

- Que, des de l´obertura el 2008, l´EOI té concedits els ensenyaments, d´Alemany, Francès, Anglès i Espanyol com a llengua estrangera, encara que aquest últim idioma no ha segut mai activat i que, per comptar en Llíria amb una gran població estrangera, seria convenient posar en marxa.

- Que arran de la demanda realitzada a aquesta regidoria des de la Direcció de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme per a l’elaboració d´un mapa d´escoles oficials d´Idiomes que garantisquen l’accés a l´ensenyament d´idiomes al major nombre possible de població adulta, mapa que a més a més es fonamentarà en criteris territorials, culturals, poblacionals i socioeconòmics, es considera necessari, amb aquesta finalitat, conèixer les nostres necessitats.”

Per tot això, es proposa l´adopció del següents

ACORDS:

1.- Sol·licitar al conseller d´Educació, Investigació, Cultura i Esport que l´Escola Oficial d´Idiomes de Llíria, amb la denominació “EOI Llíria”, tinga la seu i tot el que això comporta en aquesta ciutat.

2.- Que, arran de les demandes que l’ajuntament de Llíria rep constantment, hi caldria implantar també l’ensenyament dels idiomes Valencia i Italià.

3.- Que, per tal com Llíria té a hores d´ara una gran població estrangera, seria convenient posar-hi en marxa l´Espanyol com a llengua estrangera, per bé que l’ensenyament d´aquest idioma, juntament amb l´Alemany, el Francès i l´Anglès, ja el tenia concedit l´EOI Llíria des que fou oberta el 2008, però mai no s´hi va impartir.

4.- Fer pública aquesta demanda en la pàgina web de l´ajuntament.
Sotmesa a votació la moció, el Ple de la corporació per unanimitat dels presents

ACORDA:

ÚNIC.- Aprovar la moció transcrita.”

 

Site developed with Drupal