Formulario de búsqueda

20/04/2017
Moción de Francisco J. García Latorre para realizar las obras comprometidas con Educación por poder llevar adelante la construcción del nuevo IES Camp de Túria (Nº R.E. 2017003560 de 10 de marzo)

Se procede al debate y votación de la moción que se transcribe a continuación y que, previa aceptación del concejal proponente, incorpora las propuestas formuladas en la Junta Portavoces:

“Per al grup municipal de Compromís-MoVe, la construcció del nou IES Camp de Túria és una prioritat quant a la dotació de noves infraestructures educatives en el municipi de Llíria.

Així, a principi d'aquesta legislatura es va fer un recopilatori dels treballs i gestions realitzades en anteriors etapes per a la cessió i futura construcció d'aquest nou centre educatiu de secundària i batxillerat en la localitat:

• En el ple de 31 de juliol de 2008 l'ajuntament va acordar cedir a la Generalitat una parcel•la a la zona de Mura per a l'edificació de l'institut en reposició del centre existent.
• La Conselleria d'Economia va emetre una resolució al setembre de 2009 per la qual acceptava la cessió del solar de 19.864 metres quadrats, amb la condició a més realitzar les instal•lacions educatives en un termini màxim de cinc anys i mantenir l'ús durant almenys els trenta següents.
• Igualment, l'anterior Consell, a través d'un crèdit concedit pel Fondo Europeu d'Inversions,  va licitar les obres de construcció de l'IES Camp de Túria mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea publicat el 5 de febrer de 2010.
• Al febrer de 2011, el Consell va registrar a nom de la Generalitat la parcel•la cedida pel municipi de Llíria.
• Posteriorment, el procés de licitació de les obres de construcció es van paralitzar i mai més es va saber de la mateixa.

Davant això, l'ajuntament de Llíria va reiterar novament la petició de construcció de l'IES Camp de Túria mitjançant acord de ple en el mes de juliol de 2015.

Paral•lelament, la Conselleria d'Educació estava treballant en realitzar una auditoria sobre l'estat dels centres educatius a la Comunitat i com devia ser la planificació per poder abordar les múltiples necessitats de noves infraestructures, eliminació de barracons i adequació de centres.

El Consell, a través de la Conselleria d'Educació, va llançar a principis de 2016 un pla per suprimir els barracons escolars i que preveia una inversió de 483 milions d'euros fins a 2019 per construir 124 col•legis i instituts nous (423 milions) i adequar altres 116 centres educatius (60 milions) d'acord amb les necessitats previstes en el nou mapa d'infraestructures escolars. On es trobava el nou IES Camp de Túria.

L'ajuntament de Llíria, en la cessió de terrenys a la Conselleria d'Educació, va assumir el compromís d'aportar la parcel•la en les condicions de solar, amb accés rodat i subministrament de serveis a la mateixa. Una actuació que estava prevista en el projecte de reparcel•lació i urbanització del Sector SR-4 de Llíria.

Per a això, l'ajuntament, a través d'una proposta de Compromís-MoVe al pressupost de 2016 ja va dotar amb 85.000 euros per realitzar unes obres prèvies d'arqueologia, demolicions, obres accessòries i desviament serveis. Quedant pendent la realització del projecte d'execució dels vials confrontants a l'IES Camp de Túria.

Recentment la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha emès un comunicat a l'ajuntament on s'anuncia que s'està acabant de revisar el projecte d'execució de l'IES Camp de Túria per a la seua inminent licitació de les obres.

Igualment comunica la Conselleria que l'ajuntament, en l'acord de cessió té una sèrie de compromisos adquirits i condicionants, concretament els relacionats amb les obres d'urbanització dels vials i l'eliminació de servituds com la sèquia de Rascanya.

Per tot això, el Grup Municipal de Compromís-MoVe proposa al Ple la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER
.-  Instar a l'òrgan municipal corresponent a dur a terme les obres d'arqueologia, demolicions i desviament de serveis pendents i amb consignació pressupostària, en el tram de vial que envolta el solar del nou IES Camp de Túria.

SEGON.- Reclamar al departament municipal corresponent a que, en un termini no superior a 3 mesos, procedisca a fer  l'elaboració de la separata del projecte d'execució de les obres d'urbanització dels vials que han de donar servei al nou IES Camp de Túria a la zona de Mura i dels subministraments que pertoque.

TERCER.- Que una vegada realitzat el projecte per a la urbanització dels vials que han de donar servei al nou IES Camp de Túria a la zona de Mura dins del Sector SR-4, donant la solució jurídica i econòmica que, prèvia la realització dels informes preceptius siga pertinet, es puga dur endavant la licitació de les obres.

QUART.-   Donar trasllat de la present moció i del seu contingut a:

• Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esports
• Subdirecció d’Infraestructures Educatives
• Comunitat educativa del centre IES Camp de Túria
• Oficina Tècnica Municipal de l’ajuntament de Llíria
• Departament de Arqueologia de l’ajuntament de Llíria
• Servei de contractació municipal i intervenció

CINQUÉ.- Publicar a la web municipal de Llíria nota en la qual es done compte del contingut de la present moció i dels seus acords.”

Sometida a votación la moción, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los presentes

ACUERDA:

ÚNICO.- Aprobar la moción transcrita.

 

Site developed with Drupal