Formulario de búsqueda

30/05/2017
Proposta de Francisco J. García Latorre per dotar de subministrament elèctric la parcel·la de Mura on s’ha de construir el futur IES Camp de Túria (nº R.E. 2017007563 de 12 de maig de 2017)

Es procedix al debat i a la votació de la moció que es transcriu a continuació:

“L'ajuntament de Llíria té aprovada i adjudicada l'Alternativa Tècnica de Programa d'Actuació Integrada per gestió indirecta del sector ST-1-Eixida a Benissanó
En el conveni urbanístic, l'agent urbanitzador del ST-1-Eixida de Benissanó, de sòl urbanitzable terciari, està compromès a realitzar les obres d'urbanització d'aquesta unitat, així com les de connexió i integració adequades de la nova urbanització amb les xarxes d'infraestructures, comunicacions i serveis públics existents, suplementant aquestes infraestructures en el necessari per no minvar els serveis existents.

L'urbanitzador haurà de subscriure un conveni amb la companyia elèctrica per determinar les condicions de les instal•lacions de subministrament d'energia elèctrica i les seues connexions exteriors, així com la potència elèctrica necessària. D'aquest conveni s'ha presentat còpia i addendes a aquest Ajuntament, els quals, una vegada aprovat definitivament, incorporant al mateix les modificacions que s'haguen introduït i ajustat a l'establert en els informes tècnics municipals i en els de les companyies explotadores dels diferents serveis públics, es procedirà a realitzar l'acta de replanteig.

Igualment, l'agent urbanitzador es compromet a lliurar les obres d'urbanització i les connexions exteriors completament acabades i executades, amb les escomeses definitives de serveis degudament recepcionades per les companyies subministradores.

Així mateix, en el conveni urbanístic celebrat amb la UTE Camí de Mura del Sector SR-4, de data 18 d'octubre de 2005, s'estableix la cessió anticipada de terrenys pertanyents a les Agrupació de propietaris de la parcel•la qualificada com a docent-SED, de 13.030 m2 i vials que envolten aquest centre.
En aquest conveni, l'ajuntament es compromet a destinar els terrenys cedits exclusivament als usos dotacionals al fet que es refereix l'acord del Ple de 2 de desembre de 2004 i el conveni urbanístic subscrit.

En aquest conveni estableix que, la UTE Camí de Mura del Sector SR-4 es compromet a executar i finalitzar les obres de la primera fase del projecte (zona educativa) en el termini màxim de 6 mesos des de la signatura del conveni, una vegada adquirits els corresponents terrenys. Extrem que no s’ha donat.

Que en cas d'incompliment d'aquest termini d'execució de les obres, l'ajuntament actuarà per execució subsidiària per dur-les a terme, sent suficient per a això la prèvia comunicació a “Camí de Mura UTE”.

En breu, està prevista la licitació de les obres de construcció del nou IES Camp de Túria en la parcel•la dotacional-SED abans esmentada, però que no podran ser adjudicades, ni podran iniciar-se, si l'ajuntament d Llíria no compleix amb caràcter previ amb una sèrie de compromisos per donar la condició de solar a l'esmentada parcel•la educativa, com són la urbanització dels vials, l'eliminació de les servituds i la dotació de serveis.

Entre aquesta dotació de serveis es troba les connexions elèctriques. Unes connexions que han d'executar-se perquè el nou centre educatiu compte amb subministrament elèctric. Les quals podrien executar-se conjuntament amb les obres de subministrament exterior a la ST-1, sector que fa poques setmanes han sol•licitat autorització a l'ajuntament per poder executar-les sobre la base d'una nova addenda al conveni subscrit amb la companyia Iberdrola.

Per tot això, el Grup Municipal de Compromís-MoVe proposa al Ple la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprofitar les obres de connexió exterior que ha sol•licitat executar l'agent urbanitzador de la ST-1-Eixida a Benissanó, les quals passen per davant de la parcel•la del futur centre educatiu IES Camp de Túria a la zona de Mura, per executar la connexió prevista i compromesa per l'ajuntament de Llíria a aquesta instal•lació docent.

SEGON.- Instar i requerir a l'agent urbanitzador de la ST-1-Eixida a Benissanó, perquè en el projecte de connexió exterior signat amb Iberdrola i obres d'execució, es previnga la connexió elèctrica al futur IES Camp de Túria, o com a mínim es contemple l'obra civil de canalització per després fer les connexions elèctriques que corresponeguen.

TERCER.- Comunicar a l'agent urbanitzador de “Camí de Mura UTE” que aquestes obres es van a realitzar per execució subsidiària per l'ajuntament, aprofitant la connexió exterior de la ST-1, i que els possibles costos que puguen suposar seran descomptats de les càrregues d'urbanització que haja d'assumir el consistori de Llíria respecte del desenvolupament del SR-4.

QUART.- Requerir a la regidoria d'urbanisme que aquests tràmits descrits als apartats Primer, Segon i Tercer, es realitzen en la menor brevetat possible i amb caràcter de prioritat i urgència, sol•licitant els informes tècnics que es precisen i realitzant els acords i practicant les notificacions que corresponguen.

CINQUÈ.- Donar trasllat de la present moció i del seu contingut a:

• A l’agent Urbanitzador de la SR-4 “Cami de Mura UTE”
• A l’agent Urbanitzador de la ST-1 Eixida de Benissanó
• Als serveis tècnics d’Urbanisme de l’ajuntament de Llíria
• A l’equip Directiu i Comunitat Educativa de l’IES Camp de Túria

SISÈ.- Publicar a la web municipal de Llíria nota en la qual es done compte del contingut de la present moció i dels seus acords.
Sotmesa a votació la moció, el Ple de la corporació per once vots a favor corresponents als membres dels grups Partit Popular, a exepció del regidor Jose Ricardo Escobedo Lacruz, que s'absté per ser part interessada, Compromis-Move, Ciutadans i Llíria Puede, i set abstencions corresponents als membres del Grupo municipal socialista

ACORDA:

ÚNIC.- Aprovar la moció transcrita.

 

Site developed with Drupal