Formulari de cerca

Ajudes

AJUDES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CULTURAL-EDUCATIVES

Amb la finalitat de fomentar la participació de l'alumnat en la seua formació de qualitat, l'Ajuntament convoca, anualment, la concessió d'ajudes per al desenrotllament de les activitats extraescolars de caràcter cultural- educatiu, previstes en la P.G.A. dels centres educatius de la localitat, amb el condicionant que per a les dites activitats no hagen percebut cap altra ajuda d'este Ajuntament ni Administració pública.
 
Junt amb les sol•licituds es presenten, entre altres, els documents següents: - Fotocòpia compulsada del C.I.F del centre docent i del N.I.F. del representant.
 
- Certificació del secretario/a del centre, de la data d'aprovació de l'activitat pel Consell Escolar de centre.
- S'adjuntarà fotocòpia de l'activitat, programa, objectius, etc. així com factures de la companyia encarregada del transport.
- Dades bancàries on desitge rebre la subvenció.
- Certificat d'estar al "corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
 
Estes ajudes només sufraguen fins al 50% del gasto suportat pel centre sense sufragar el del transport; no per ajudes, subvenció de qualsevol altra entitat, associació de caràcter privat.
 

Més informació:

Direcció: Departament d'educació Ajuntament de Llíria. Plaza Mayor, 2.                       
Email de contacte: educacio@lliria.es

 

Site developed with Drupal