Formulari de cerca

Educació i Esports

Informació de contacte

Direcció: Departamento de Educación. Plaça Major, 2
Telèfon de contacte: 962798282 ext. 106
Fax: 962790796
 
Horari
Dilluns a Divendres: 9:00 -14:00
Agost: 9:00-14:00
 

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES D´ALUMNES DE NOU INGRÉS

1.- EL SISTEMA EDUCATIU A LA COMUNITAT VALENCIANA

A la Comunitat Valenciana, igual que a la resta de l´Estat Espanyol, l´ensenyança és obligatòria entre els 6 i els 16 anys. Per això, els xiquets i els jóvens d´estes edats han d´assistir al col.legi o a l´insitut.
 
La nostra Comunitat és bilingüe, amb dos idiomes oficials, el castellà i el valencià, que s´ensenyen als centres docents. En finalitzar el període d´ensenyança obligatoria, l´alumnat ha de tindre un coneixement suficient dels dos idiomes.
 
L´ensenyança durant el període obligatori és gratuita. Existís la possibilitat de sol.licitar ajudes econòmiques per a adquirir el material escolar de l´alumnat.
 
El sistema educatiu està organitzat de la següent manera:
 
*Educació preescolar: de 0 a 3 anys. Ès de carácter voluntari. La seua finalitat: l´atenció educativa i
assistencial a la primera infancia.
*Educació Infantil: de 3 a 6 anys, primer nivell de l´educació a les escoles. Ès voluntari.
*Educació Primària: de 6 a 12 anys. Formada per sis cursos distribuïts en tres cicles.Obligatoria i gratuita.
*Educació Secundària:
 
-Secundària obligatòria: de 12 a 16 anys.Quatre anys acadèmics distribuïts en dos cicles. A partir del tercer curs s´establixen itineraris formatius.
-Batxillerat: a partir dels 16 anys. Estudis no obligatoris que es fan en dos cursos.
-Programes d´Iniciació Profesional : alumnat de 16 anys, que no cursa itineraris o vol adquirir unes habilitats necessaries per a tindre un lloc de treball que requerixca una qualificació bàsica.
-Formació Profesional de Grau Mitjà: estudis dirigits a tindre una competència profesional.

2.- PROGRAMES D´EDUCACIÓ BILINGÜE

El sistema educatiu valencià establix que en finalitzar l´escolarització obligatòria els xiquets i les xiquetes han de saber utilitzar de manera apropiada el valencià i el castellà. Este objectiu es pretén aconseguir a la nostra ciutat a través de dos programes:
 
a) Programa d´Ensenyament en Valencia ( PEV )
És un programa educatiu bilingüe dissenyat per a alumnat majoritàriament valencianoparlant.
Comença usant majoritàriament el valencià com a llengua d´ensenyament, incorporant-se l´àrea de castellà des del primer moment. Posteriorment s´incorporarà la tercera llengua, un idioma estranger.
 
b) Programa d´Incorporació Progresiva (PIP)
 
La llengua base d´ensenyament és el castellà, incorporant-se l´àrea de valencià des del primer moment. El Programa inclourà, com a mínim, l´Àrea de Ciències, Geografia i Història a partir del tercer curs de l´Educació Primària

3.- ORGANITZACIÓ DELS CENTRES

3.1. Òrgans de govern i participació en el control i gestió

-Òrgans de govern: Els centres educatius tenen un Equip Directiu format per un/a director/a,un/a
cap d´estudis i un/a secretari/a. Són els responsables d´organitzar i dirigir el centre a més
d´atendre les famílies. Els centres tenen horaris d´atenció als pares i mares per tractar qualsevol
tema de l´escolarització dels seus fills i filles.
-Consell Escolar: és l´òrgan de participació en el control i gestió del centre dels distints sectors de
la comunitat educativa; està format pel director,cap d´estudis i secretari, un representant de
l´ajuntament , representants dels professors, dels pares i mares, dels alumnes( a partir del tercer
curs de l´ESO) i del personal de servicis. Els seus membres són elegits cada 4 anys i es reunixen
periòdicament.Qualsevol pare o mare es pot presentar com a candidat.
-Claustre: és l´òrgan propi de participació dels professors i profesores en el control igestió del
centre i té la responsabilitat de planificar, coordinar i informar i, si és el cas, decidir sobre tots els
aspectes docents del centre.

3.2. Altres òrgans de participació

Als centres hi ha també una Associació de Pares i Mares d´Alumnes ( AMPA ) de la qual pot formar part voluntàriament qualsevol família. Té reglament i pressupostos propis; organitza activitats extraescolars durant el curs, ajuda a l´organització d´activitats a l´escola ( tant a l´àmbit de la tutoria com del centre ).

3.3. Organització Pedagógica

Els centres disposen d´un Projecte Educatiu de Centre ( PEC ): en la seua elaboració han participat professorat, mares/pares i alumnes i en ell es definixen les seues característiques com a centre i les normes de convivència.
Este document no pot estar en contradicció amb les lleis que regulen l´educació a la Comunitat Valenciana i a Espanya, sinò que dóna personalitat propia a les lleis generals. És revisable quan així es considere i està a l´abast de qualsevol membre de la comunitat escolar que vulga fer una consulta.
 
Els continguts de totes les matèries que s´impartixen en tots els nivells estan recollits en un document anomenat Projecte Curricular de Centre. Cada mestre/a en cada asignatura, concreta més els continguts mitjançant les programacions d´aula.
 
-Professorat: El tutor/a del seu fill/a és la persona encarregada de vigilar que el procés educatiu es produisca de manera adequada.Té un horari de visites per a respondre a les consultes de les famílies. En el nostre sistema educatiu és normal que el tutor/a convoque les famílies encara que els xiquets i les xiquetes no tinguen problemes.
 
Hi ha altres mestres que no són tutors però impartixen classes als seus fills: el professorat especialista ( Idioma estranger, Educació Física, Música , Religió i Pedagogía Terapéutica). A més existís el Servei Psicopedagògic Municipal amb Psicóloga, Logopeda i Psicomotricista.
En Secundària el nombre d´especialistes és major. Este professorat especialista també té un horari de visites per a atendre les famílies.
 
El professorat internament organitza el seu treball:
-Per mitjà de reunions entre els mestres d´un mateix cicle.
-Per mitjà de comissions, departaments i grups de treball.

-Calendari escolar

Tenim cinc dies de classe setmanal ( de dilluns a divendres ) distribuïts en tres trimestres que van seguits de períodes de vacances. Primer trimestre: setembre-desembre; segon trimestre: gener-març; tercer trimestre: abril-juny.

-Horaris

- Infantil i Primària: Els centres d´Infantil I Primària tenen un horari de jornada partida ( matí-vesprada). Els horaris són, normalment, de 9 h a 12 h i de 15 h a 17 h. Poden variar en funció de cada escola ( consulteu horaris a cada centre ). Durant els mesos de juny i setembre ( al començament i al final de curs ) l´horari és de jornada continuada ( només de matí de 9 h a 13 h ).
 
-Secundària: als centres de Secundària les classes s´impartixen, normalment, entre les 8 h i les 15 h (
consulteu l ´horari en cada centre ), depenent del nombre d´assignatures de cada curs.

-Àrees

-Primària: Ciències,Geografia i Història, Educació Artística, Educació Física, Llengua Castellana, Valencia, Llengua estrangera, Matemàtiques,Societat,Cultura i Religió.
 
-Secundària:
Primer Curs: Ciències de la Natura; Educació Física; Educació Plástica; Geografia i Història; Llengua Castellana i Literatura; Llengua i Literatura Valencianes;Llengua Estrangera; Matemàtiques; Teconologia; Societat, Cultura i Religió.
Segon Curs: Ciències de la Natura; Educació Física; Geografia i Història; Llengua castellana i Literatura; Llengua i Literatura vlaenciana; Llengua estrangera; Matemàtiques; Música; Tecnología; Societat,Cultura i Religió.
A partir de Tercer Curs l´alumne/a podrà triar entre itineraris formatius o Programes d´Iniciació Profesional.

-Llibres de text

Demaneu el llistat de llibres i material al centre.

-Avaluació

Periòdicament als vostres fills/es se´ls valora el progrés del seu aprenentatge. Cada trimestre el mestre/a lliura a la familia un butlletí amb els resultats de les avaluaciones i amb els comentaris adients.

-Ajudes

Tots els anys la Conselleria de Cultura, Educació i Esport oferix unes ajudes ( beques ) per a la compra de llibres de text, per a fer ús del menjador escolar i del transport. Per a més informació pregunteu al centre.

-Matriculació

A l´Ajuntament. Departament d´Educació. Primer pis.

 

Site developed with Drupal