Formulari de cerca

PIC (Punt d'Informació Cadastral)
L'Ajuntament de Llíria, hi ha establit un Punt d'Informació Cadastral (PIC), gràcies al qual el ciutadà té a la seua disposició informació cadastral, amb tots els avantatges de l'Oficina Virtual del Cadastre, sense més condicionaments que la mera sol·licitud de la prestació del servici.
 
La senzillesa i comoditat del nou procediment d'accés a la informació cadastral a través dels PIC determina l'acostament de l'Oficina Virtual del Cadastre, a més de a tots els ciutadans que no disposen d'un certificat d'usuari, als que, disposant del mateix, desitgen sol·licitar la prestació dels servicis de l'Oficina Virtual del Cadastre a través dels seus representants.
 
Gràcies al PIC, qualsevol ciutadà podrà consultar lliurement les dades no protegides i de cartografia digital sobre els béns immobles incorporats en la Base de Dades Nacionals del Cadastre i sol·licitar certificació electrònica sobre els mateixos. Igualment, els titulars cadastrals podran obtindre certificació de les dades protegides referent a les seues propietats.
 
Per tant, els servicis d'informació cadastral, tant de dades com de cartografia cadastral, que el PIC de l'Ajuntament de Llíria pot subministrar-li, són els següents:
  • Servicis de consulta lliure per a qualsevol ciutadà i certificació electrònica de dades cadastrals no protegits i de cartografia digital.
  • Servici de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades cadastrals protegides, relatiu als béns immobles de la seua titularitat.
  • Servici de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com titular, relativa al propi sol·licitant.
 
Per a accedir a la dita informació haurà de presentar-se una sol·licitud, en la que únicament es farà constar:
  • La identitat del sollicitant.
  • La informació requerida.
  • La consignació del número d'identificació fiscal del titular cadastral.
  • En el cas que es tracte d'informació protegida i no puga personar-se el titular cadastral, s'haurà d'adjuntar la documentació acreditativa de la representació o autorització amb què s'actue i còpia del D.N.I del titular cadastral.
 
La sol·licitud d'informació i, si és el cas l'autorització, haurà de presentar-se amb els models que es troben a disposició dels interessats en el PIC, ubicat en l'Oficina de Gestió Tributària i Recaptació, que es troba en la Plaça Major núm. 11 de Llíria, o accedint a https://ovc.catastro.meh.es/

 

Site developed with Drupal