Formulari de cerca

Organigrama
Nom Càrrec
Manuel Civera Salvador

Alcalde  President

Delegacions:
- Pressupostos i Hisenda Local.
- Benestar Social.
- Recaptació i gestió tributària.
- Cooperació.
- Joventut.
- Música

 

Consuelo Morató Moreno

1a tinent d'alcalde i regidora de d'Ordenació Urbanística

Delegacions:
- Planejament urbanístic.
- Cicle integral de l'aigua (subministrament d'aigua potable i sanejament d'aigües residuals).
- Patrimoni municipal de sòl.
- Gestió de l'edificació i rehabilitació. Ordes d'execució en matèria urbanística.
- Proposta i col·laboració en el planejament urbanístic
- Gestió dels Programes d'Actuació Integrada.
- Gestió de les obres d'urbanització.
- Gestió de les quotes urbanístiques, a excepció dels actes administratius definitius en esta matèria, que correspondrà a l'Alcaldia.

Pedro Vicente Alamá

2n tinent d'alcalde i regidor de Ciutadania, Salut i Esdeveniments

Delegacions:
- Policia Local.
- Protecció civil. Extinció i prevenció d'incendis.
- Esports. Instal·lacions esportives d'ús públic. Gestió, conservació i manteniment d'instal·lacions esportives (incloses les d'El Prat). Relacions amb entitats esportives.
- Ordenació i senyalització del trànsit en vies públiques urbanes. Accessibilitat i Mobilitat. ORA.
- Autorització i coordinació d'actes en festa i festivitats tradicionals de la localitat, així com coordinació de les necessitats implícites en cada una d'elles (cercaviles, processons, cavalcades, revetles, focs artificials,…). Autorització Fira Sant Miquel. Falles i Junta Local Fallera.
- Autoritzar actes i festes en les urbanitzacions: permís per a celebració de revetles, sopars, instal·lació d'unflables, etc; coordinar l'actuació dels departaments implicats (policia local, brigada d'obres, etc.)
- Autoritzacions per a la celebració d'espectacles públics.
- Hospital i centre de salut.

Carmen Feltrer Peris

3a tinent d'alcalde i regidora de Cultura i Educació

Delegacions:
- Planificació educativa del municipi.
- Col·laboració en activitats extraescolars.
- Conservació i manteniment dels Centres Escolars Públics (CEIPs).
- Previsió i gestió de l'escolarització.
- Convivència en l'escola, absentisme i fracàs escolar.
- Foment de la participació de la comunitat educativa.
- Consell Escolar Municipal.
- Participació en consells escolars de centres.
- Relacions amb les associacions de mares i pares (AMPES).
- Programes i projectes educatius com a ciutat educadora per a la Ciutat de Llíria.
- Beques i ajudes
- Actuació municipal fora de l'horari lectiu dels centres públics escolars.
- Escola Permanent d'Adults (EPA).
- Promoció Lingüística.
- Gabinet Psicopedagògic.
- Escola Municipal d'Idiomes.
- Promoció de la cultura i equipaments culturals.
- Agenda cultural. Xarxa pública de biblioteques. Arxius.
- Relacions amb entitats i associacions culturals i musicals del municipi.

Ferran Pina García

4t tinent d'alcalde i regidor de Comunicació, Modernització, Transparència i Patrimoni Històric

Delegacions:
- Funcionament i gestió de l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OAC): Atenció dels suggeriments, queixes i reclamacions dels ciutadans sobre el funcionament dels servicis municipals; trasllat de les mateixes al departament i òrgan legalment competent per raó de la matèria; la gestió i resolució dels expedients que s'incoen a partir de les distintes sol·licituds presentades correspondrà a l'òrgan legalment competent per raó de la matèria. Control i gestió del personal adscrit a l'OAC.
- Participació i informació ciutadana.
- Gestionar els mitjans i recursos per a dur a terme el compliment de les obligacions en l'àmbit de les lleis de transparència.
- Promoció econòmica, ocupació i desenvolupament local. Programes de formació, escoles taller, tallers d'ocupació…
- Agència de Desenvolupament Local (ADL), i Agència d'intermediació Laboral.
- Comerç i hostaleria. Organització de la fira agroalimentària “A mos redó".
- Fires, abastiments, mercats, llotges i comerç ambulant.
- Consum. Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor (OMIC).
- Turisme: Informació i promoció de l'activitat turística d'interés i àmbit local. Fires turístiques.
- Telecomunicacions, informàtica, modernització de l'Administració Local i Administració electrònica. Gestió de la pàgina web.
- Edificis i instal·lacions d'El Prat, exclosos els esportius.
- Servici municipal d'Estadística.
- Gestió de l'edifici Multiusos.
- Coordinació dels usos en edificis municipals
- Protecció i gestió del Patrimoni històric. Museus.

Juan José Alcayde Oliver

5t tinent d'alcalde i regidor de Recursos Humans

- Gestió de Personal i Recursos humans.
- Formació dels empleats públics.
- Control horari.
- Prevenció de riscos laborals. Seguretat i salut en el treball.
- Gestió de la plantilla de personal.
- Relacions sindicals.

Francesc J. Fombuena Valle

6t tinent d'alcalde i regidor d'Obres, Servicis, Contractació Administrativa i Desenvolupament Sostenible

Delegacions:
- Obres públiques municipals. Manteniment i millora de les vies públiques. Autoritzacions en la via pública afectades per obres.
- Promoció i gestió de la vivenda de protecció pública.
- Conservació, manteniment i rehabilitació de les edificacions municipals.
- Enllumenat públic. Gasto, manteniment i inversió. Optimització energètica.
- Mobiliari urbà.
- Inversió i millora de parcs municipals i espais naturals.
- Brigada de residus urbans: Organització del servici (establiment dels horaris, rutes, ubicació contenidors); organització i control del personal adscrit al dit servici; parc mòbil, (reparació dels vehicles, manteniment); compra de contenidors; compra de vestuari; replega de poda, residus sòlids urbans, trastos, tant del nucli urbà com de les urbanitzacions; fixar el calendari per a la neteja de contenidors i el seu control; reclamacions.
- Fumigació, desinsectació del clavegueram públic i edificis municipals.
- Neteja viària de parcs i jardins i edificis municipals.
- Cementeri municipal: canvi de nom dels drets funeraris, manteniment i neteja del cementeri, personal al seu servici, construcció de nínxol, i reclamacions.
- Servici municipal de transport públic de viatgers.
- Ocupacions de via pública.
- Contractació administrativa i gestió de compres. Assegurances.
- Medi ambient. Tractament i eliminació de residus: participació en el pla zonal de residus i gestió de l'ecoparc, abocadors de residus.
- Voluntariat ambiental.
- Espais protegits. Parc de Sant Vicent.
- Agenda 21.
- Agricultura i medi rural. 
- Tinença i control d'animals de companyia. Campanyes informatives. Expedients sancionadors en la matèria.

Juan Carlos López Inoriza

7m tinent d'alcalde i regidor de Control i Protecció de la Legalitat Urbanística

Delegacions:
- Instrucció d'expedients de protecció de la legalitat urbanística i infraccions urbanístiques. Inspecció urbanística.
- Activitat administrativa de control de la legalitat urbanística: llicències urbanístiques i declaracions responsables; instruments d'intervenció ambiental i en matèria d'establiments públics en general, llicències, declaracions responsables i comunicacions d'activitats innòcues.
- Instrucció d'expedients de protecció de la legalitat en matèria d'activitats i establiments públics en general i infraccions en estes matèries. Inspecció d'activitats.

Isabel Aigües Vicente

Regidora de Patrimoni

- Gestió, adquisició, alienació i utilització de béns municipals (patrimonials i demanials), a excepció de la gestió de l'edifici multiusos i sense perjuí de les competències que en esta matèria tinga assignades la Junta de Govern.
- Gestió de l'inventari municipal de béns.

Manuel Llavata
Orero

Regidor de Parcs, Jardins i Camins Rurals

- Parc mòbil i maquinària municipal.
- Conservació, manteniment i reparacions de parcs i jardins tant del nucli urbà com de les urbanitzacions.
- Brigada de jardins. Organització del servici; organització i control del personal adscrit al dit servici; compra de material; compra de vestuari; coordinar amb l'encarregat la realització de totes les funcions que des de les distintes àrees del Ajuntament se li requerisca. 
- Conservació, reparació i manteniment dels parcs infantils.
- Camins rurals.
 

ÀREES DE GESTIÓ:

ÀREA D'ALCALDIA. PRESSUPOSTOS, HISENDA LOCAL, BENESTAR SOCIAL, RECURSOS HUMANS, RECAPTACIÓ I GESTIÓ TRIBUTÀRIA: Manuel Civera Salvador.

ÀREA D'URBANISME: Consuelo Morató Moreno.

ÀREA DE CIUTADANIA, SALUT I ESDEVENIMENTS: Pedro Vicente Alamá.

ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ: Carmen Feltrer Peris.

ÀREA DE COMUNICACIÓ, MODERNITZACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC: Ferran Pina García.

ÀREA D'OBRES, SERVICIS I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: Francesc J. Fombuena Valle. 

ÀREA DE MÚSICA, INFÀNCIA I JOVENTUT: 

 

Comissions informatives 

 

Site developed with Drupal