Formulari de cerca

Ajudes

AJUDES A L' ESTUDI

L'ajuntament de Llíria per a garantir les condicions d'igualtat en l'exercici del dret a l'educació té establit, anualment, un sistema general d'ajudes a l'estudi, amb càrrec als pressupostos municipals, per a alumnos/as, escolaritzats en Educació Infantil, Ensenyança Obligatòria que comprén des de 1r de Primària fins a 4t d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat i cicles formatius amb subjecció a les bases següents:
 
Són ajudes a l'estudi personalitzades a cada alumne, no a la unitat familiar, per a material escolar fungible (bolígrafs, llibretes, gomes, retoladors etc.) ; no estan incloses motxilles, llibres de text, llibres de lectura, quadernets de treball, diccionaris etc., del present curs escolar, adquirit en papereries de la localitat.
 
Els requisits que han de reunir els beneficiaris són els següents:
 
  •  Que es troben inscrits en el Padró Municipal d'habitants com a mínim amb un any d'antiguitat.
  • Que estiguen cursant estudis en alguna de les etapes educatives mencionades anteriorment: Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius.
 

AJUDES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CULTURAL-EDUCATIVES

Amb la finalitat de fomentar la participació de l'alumnat en la seua formació de qualitat, l'Ajuntament convoca, anualment, la concessió d'ajudes per al desenrotllament de les activitats extraescolars de caràcter cultural- educatiu, previstes en la P.G.A. dels centres educatius de la localitat, amb el condicionant que per a les dites activitats no hagen percebut cap altra ajuda d'este Ajuntament ni Administració pública.
 
Junt amb les sol•licituds es presenten, entre altres, els documents següents: - Fotocòpia compulsada del C.I.F del centre docent i del N.I.F. del representant.
 
- Certificació del secretario/a del centre, de la data d'aprovació de l'activitat pel Consell Escolar de centre.
- S'adjuntarà fotocòpia de l'activitat, programa, objectius, etc. així com factures de la companyia encarregada del transport.
- Dades bancàries on desitge rebre la subvenció.
- Certificat d'estar al "corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
 
Estes ajudes només sufraguen fins al 50% del gasto suportat pel centre sense sufragar el del transport; no per ajudes, subvenció de qualsevol altra entitat, associació de caràcter privat.
 

Més informació:

Direcció: Departament d'educació Ajuntament de Llíria. Plaza Mayor, 2.                       
Email de contacte: educacio@lliria.es

 

Site developed with Drupal