Formulari de cerca

Exposició pública del Reglament de Transparència, Participació i Bon Govern de l'Ajuntament de Llíria

Per acord plenari de 15 de juny del 2017 s'ha aprovat inicialment el Reglament de transparència, participació i bon govern de l'Ajuntament de Llíria. S'obri un termini d'informació pública de trenta dies hàbils a partir de la publicació del present anunci en el BOP (27-09-2017) perquè puguen presentar-se al·legacions i suggeriments que s'estimen pertinents en compliment del que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. De no presentar-se reclamació o cap suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

 

Site developed with Drupal