Formulari de cerca

OMIC

Què és l'OMIC?

En l'OMIC es presta als ciutadans de Llíria un servici gratuït d'informació i orientació al consumidor, així com de mediació en els conflictes que puguen sorgir entre consumidors i empresaris, a fi d'intentar aconseguir una solució amistosa entre els mateixos.
 
L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, coneguda com OMIC, és una oficina pública de titularitat municipal dedicada a assessorar, defendre consumidors i usuaris, i mediar entre ells i les empreses, comerços i professionals quan sorgisquen controvèrsies derivades de relacions comercials i contractuals.
 
Servicis que s'oferixen des de l'OMIC:
 
    - Atenció personalitzada de consultes  
    - Estudi i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions
    - Mediació entre les parts per a la resolució de conflictes de consum  
    - Col•laboració amb la Junta Arbitral de Consum de València

Qui pot reclamar?

Les persones físiques que adquirixen, utilitzen o disfruten béns, productes o servicis de naturalesa pública o privada l'exclusiva finalitat de les quals és l'ús o gaudi personal, familiar o domèstic.
 
Les persones jurídiques que adquirixen, utilitzen o disfruten sense ànim de lucre béns, productes o servicis de naturalesa pública o privada.
 
No tenen la condició de consumidors i usuaris els subjectes anteriors quan adquirixen, utilitzen o disfruten béns, productes o servicis a fi d'integrar-los en l'organització o exercici d'una activitat empresarial, professional o de prestació de servicis
 
Eixemples:
 
SÍ poden reclamar a l'OMIC els consumidors i usuaris, és a dir, les persones físiques o jurídiques, que adquirisquen, utilitzen o disfruten com a destinataris finals, béns, productes, servicis, activitats o funcions. Pot reclamar si compra un libbre per a llegir-ho, una llavadora per a llavar la seua roba o els seus propis discos per a la seua col·lecció.
 
No poden reclamar a l'OMIC els comerciants, professionals o empresaris que adquirixen algun producte o utilitzen algun servici per a produir altres béns o productes, integrant-los en processos de comercialització o de prestació de servicis a tercers. No pot reclamar si compra un llibre a l'editor per a vendre-ho a la seua papereria, adquirix llavadores per al seu local de tintoreria o compra discos perquè s'escolten al seu pub.
 
No es pot reclamar a l'OMIC per la compra de productes o servicis de particular a particular, perquè el venedor no es dedica professionalment a això.
 
No es poden reclamar a l'OMIC qüestions que afecten els veïns d'una Comunitat. En tot cas, s'informarà basant-se en la Llei de Propietat Horitzontal.
 
No es pot reclamar a l'OMIC per conflictes sorgits d'un contracte entre particulars, com pot ser un contracte d'arrendament urbà. S'informarà del contingut de la Llei d'Arrendaments Urbans.
 
No es pot reclamar a l'OMIC contra qualsevol Administració Pública: Seguretat Social, Treball, Hisenda, etc. En este cas, haurà de dirigir-se a l'Administració corresponent.

Com reclamar?

Sol•licitar els fulls de reclamació en l'establiment on s'ha prestat el servici o s'ha adquirit el bé.
 
Tots els establiments que presten servicis o venguen béns als consumidors o usuaris han de tindre a la disposició dels mateixos els fulls de reclamació oficials i hauran de facilitar-les en el moment que se les sol•liciten davant de qualsevol discrepància en la prestació o venda d'un servici o bé.
 
Les dos parts hauran d'omplir els seus espais corresponents amb les seues dades i amb un breu resum d'allò que ha succeït, hauran de firmar els fulls i la còpia corresponent al reclamat es quedarà en possessió del reclamat, mentres que la resta seran entregades pel reclamant en l'OMIC del seu municipi o en el Servici Territorial de Consum corresponent, junt amb la documentació probatòria dels fets.
 
La negativa a entregar els fulls de reclamació quan és requerisquen o la falta dels mateixes podrà ser motiu de sanció administrativa segons la legislació actual.
 
Per una altra banda el fet de sol•licitar els fulls de reclamació en un establiment no pressuposa que s'haja incorregut en falta, per la qual cosa els comerciants han d'entregar els fulls davant de la sol•licitud per part de qualsevol client, ja que el cas serà analitzat i sempre s'intentarà mediar per a solucionar el possible problema.
 
Interposar la reclamació en l'OMIC de la seua localitat i si no n'hi ha en el Servici Territorial de Consum de la seua província.
 
Haurà de dirigir-se a l'OMIC de la seua localitat junt amb els documents que acrediten els fets que desitja reclamar i interposar la reclamació.
 
Si preferix pot utilitzar el formulari que apareix en la web i entregar-ho degudament omplit i firmat, junt amb les còpies de la documentació acreditativa del problema que pretén reclamar, hauran de deixar plasmades molt clarament les seues pretensions.
 
A partir d'este moment es posa en marxa la maquinària, iniciant-se els tràmits per a intentar solucionar el problema.

Quin és l'horari d'atenció al públic?

L'OMIC està situada en l'Oficina d'Atenció Ciutadana i atén el públic de dilluns a dijous, de 9.00 a 14.00 hores.

 

Site developed with Drupal