Formulari de cerca

26/06/2017
Dictamen relatiu a sol•licitar ajudes de la Diputació de València per al projecte cultural de la Ruta dels Ibers

El Ple de la corporació procedix al debat i votació del dictamen aprovat per la la Comissió de Comunicació, Modernització, Transparència i Patrimoni Históric artístic, en sessió celebrada el 8 de juny de 2017.

“En data 21 d’abril de 2017 es vàrem publicar les Bases reguladores per a la concessió d’ajudes de la Diputació de València amb destinació a activitats culturals.

Dintre de les activitats culturals objecte de les ajudes trobem la promoció i difusió del jaciments arqueològics de la Ruta dels Ibers, projecte del que l’ajuntament de Llíria en forma part.

L’objecte de les ajudes en esta matèria és el manteniment dels serveis de visites turístiques i didàctiques a jaciments d’època ibèrica visitables ubicats al municipi, millores en la seua museïtzació, i el disseny i la realització d’activitats de difusió del patrimoni arqueològic.

A Llíria comptem amb diversos jaciments d’època ibera, tenint completament excavat i en ús de visites el jaciment del “Castellet de Bernabé”, i parcialment excavat i també visitable, el del “Tossal de Sant Miquel”.

En data 1 de juny de 2017, la Diputació de València ha publicat extracte de l’acord de la Junta de Govern de 18 de maig de 2017, on s’aprova la convocatòria de la concessió d’ajudes a entitats locals per a jaciments arqueològics de la Ruta dels Ibers per a l’exercici de 2017.

Sotmés a votació l’assumpte, el ple de la corporació per unanimitat dels presents aprova el dictamen de la comissió informativa i

ACORDS:

PRIMER.- Instar a l’òrgan corresponent municipal per a que l’ajuntament de Llíria realitze els tràmits necessaris per fer efectiva la petició d’ajuda a la Diputació de València i acollir-se a la línia d’ajudes a entitats locals per a jaciments arqueològics de la Ruta dels Ibers dins l’exercici de 2017.

SEGON.-   Donar trasllat de la present moció i del seu contingut a:

• Al arqueòleg municipal i Director del MALL
• Al tècnic de turisme municipal
• Al Departament d’intervenció i contractació

TERCER.- Publicar a la web municipal de Llíria nota en la qual es done compte del contingut de la present moció i dels seus acords.”

 

Site developed with Drupal