Formulari de cerca

31/07/2017
Iniciativa de Francisco García Latorre per instar a CVI a modificar ordenança fiscal sobre prestació de serveis mediambientals (nº r.e. 2017012848 de 21 de julio de 2017)

Es procedix al debat i votació de la moció que es trancriu a continuació:

L’Ordenança Reguladora de la Prestació de Serveis Mediambientals del Consorci València Interior (CVI) ha estat modificada recentment mitjançant acord de l’Assemblea General de data 23 de maig de 2017.

Aquesta ordenança, ja va ser modificada l’any 2013, on en el seu article 5.1, estableix “Queden obligats al pagament de les taxes que es regulen en aquesta ordenança, a títol de substitut del contribuent, les persones físiques o jurídiques, i les entitats al fet que es refereix la Llei Tributària, que siguen propietaris del immobles on se situen els habitatges o locals ocupats pels beneficiaris o afectats per l’esmentat servei, conforme el que determina el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals”.

En aquest mateix article 5, estableix que: “Els propietaris d’habitatges no susceptibles de ser habitades o be locals Comercials o Industrials no susceptibles de ser ocupats, no tindran la condició de subjectes passius, circumstància que hauran de provar els interessats aportant la corresponent resolució municipal que així ho acredite”.

Aquesta redacció, ha suposat la incorporació de nombrosos immobles que, no són habitables ni tenen la condició d’habitabilitat, ja que no tenen en l’actualitat ni subministrament de llum ni escomesa d’aigua potable. Passant a engreixar el padró fiscal nombroses cassetes de camp i xicotets magatzems que, segons l’ordenança municipal de Llíria no paguen recollida de residus, però que amb el “Catastrazo” realitzat en 2016 i amb aquesta nova redacció van a haver de pagar per serveis de reciclatge i valorització quan no se’ls recull ni un sol quilo de fem.

Per tot això, el Grup Municipal de Compromís-Move proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Llíria eleva una proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa de Serveis Ambientals del Consorci València Interior en el tenor següent:

On diu:

Article 5 Subjectes Passius

Apartat 5. Els propietaris d’habitatges no susceptibles de ser habitades o be locals comercials o Industrials no susceptibles de ser ocupats, no tindran la condició de subjectes passius, circumstància que hauran de provar els interessats aportant la corresponent resolució municipal que així ho acredite”.

Haurà de dir

Article 5 Subjectes Passius

Apartat 5. Els propietaris d’habitatges no susceptibles de ser habitades o be locals Comercials o Industrials no susceptibles de ser ocupats, no tindran la condició de subjectes passius, circumstància que hauran de provar els interessats aportant la corresponent resolució municipal que així ho acredite”.

Així mateix, no estaran subjectes a la taxa, quan prèviament siguen degudament acreditades per l’interessat la concurrència de les circumstàncies exigides, els habitatges i els locals comercials o industrial en els quals no s’exerceix activitat i que manquen dels serveis d’energia elèctrica i aigua potable, aportant la corresponent resolució municipal que així ho acredite.

SEGON.- Donar trasllat del present acord al Consorci València Interior perquè incorpore en l’ordre del dia de la propera Assemblea Extraordinària, i en defecte d’això, en la primera Assemblea Ordinària, aquest punt sobre la Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Prestació de Serveis Mediambientals, per procedir al seu debat i aprovació si escau.

TERCER.- Donar trasllat de la present moció i del seu contingut a:

• Al President del Consorci València Interior per a que faça extensiva la proposta a tots els membres del Consorci.

QUART.- Publicar a la web municipal i xarxes socials de l’ajuntament de Llíria nota en la qual es done compte del contingut de la present moció i dels seus acords.

Sotmesa a votació la moció, el ple de la corporació per onze vots a favor corresponents als membres dels grups PP i Compromís-MoVe, nou vots en contra corresponents als membres dels grups PSOE i Llíria Puede i una abstenció corresponent als membres del grup Ciudadanos.

ACORDA:

ÚNIC.- Aprobar la moció transcrita.

 

Site developed with Drupal