Formulari de cerca

26/06/2017
Proposta de Francisco J. García Latorre per signar conveni amb Conselleria de Cultura per redactar projecte Termes Romanes i Santuari Oracular de Mura (nº R.E. 2017010097 de 12 de junio de 2017)

Es procedix al debat i votació de la moció que es transcriu a continuació:

“El Santuari Oracular i Les Termes Romanes de Mura de Llíria és el conjunt arqueològic del segle I més important de la comarca del Camp de Túria i un dels mes destacats de la Península Ibèrica. Així ho demostren els treballs de recuperació i posada en valor que està duent a terme la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, amb la finalitat de convertir-lo en un vertader parc arqueològic integrat en la Ciutat.

El conjunt arquitectònic de l´antiga Edeta romana, constitueix un gran complex religiós i curatiu d´uns 20.000 metres quadrats composat per un Santuari Oracular, dos grans edificis termals, un per a homes i un altre per a dones, un hospitium per albergar als visitants i diverses tavernes.

La Generalitat Valenciana, és la que actualment està fent la gestió de restauració. En eixe sentit, l´administració autonòmica ha portat a terme una I Fase, on s´han invertit més de 900.000 euros, quedant per executar i previstes dos fases mes.

En la I Fase d´intervenció, que ja està finalitzada, s´han materialitzat els treballs de conservació i intervenció en les Termes Majors i el Santuari, així com es va iniciar l’execució d´un Centre d´Interpretació per a visitants (en estos moments inacabat). Però, amb tot i això, els visitants encara no poden accedir al recinte per a realitzar visites a la parc del parc arqueològic ja recuperada. Sent que amb una xicoteta intervenció consistent en la finalització del Centre d´Interpretació i la col•locació d´algunes passarel•les en la part ja excavada i recuperada, es podria posar en ús el parc arqueològic per a la difusió turística del municipi.

Davant algunes incògnites que s´havien suscitat al respecte de quina administració era la que tenia que fer el projecte de les dues fases pendents, per part del Grup Parlamentari de Compromís, es va fer una pregunta a la Conselleria d´Educació i Cultura amb l´objecte de clarificar si seria possible arribar a un acord entre les administracions (ajuntament de Llíria  Generalitat) en el que la Conselleria d´Educació i Cultura redactara el projecte de finalització de les dues fases que resten per executar en el Santuari Oracular i Les Termes Romanes de Mura en la Ciutat de Llíria, i que, es fera una separata del citat projecte per a que l´ajuntament de Llíria poguera dur a terme l ´execució de les obres de finalització del Centre d’Interpretació i la col•locació d´algunes passarel•les en la part ja recuperada per a l´apertura al públic i poder fer una difusió turística com pertoca.

Que de la citada consulta, la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esports, a través del seu Conseller, el Sr. Vicent Marzà, ha dit clarament l'administració autonòmica assumirà la redacció de l´esmentat projecte de les dues fases que falten per executar, per a la quan cosa, emprendran les accions oportunes per formalitzar este acord.

Apuntant que la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esports, tot i tenint en compte les limitacions pressupostàries, treballarà junt a l´ajuntament de Llíria per a la posada en valor del Santuari Oracular i Les Termes Romanes de Mura.

Per tot això, el Grup municipal Compromis-MoVe proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Que l´ajuntament de Llíria inicie les converses amb la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esports per poder establir un acord/conveni de col•laboració per a poder dur endavant, lo mes aviat possible, la redacció del projecte de recuperació i posada en valor del Santuari Oraculars i Les Termes Romanes de Mura en les dues fases que resten per executar.

SEGON.- Que en la redacció de l´esmentat projecte es faça una separata mateix on es possibilite que, o be l´ajuntament de Llíria o la pròpia conselleria, puga dur a terme les obres de finalització del Centre d´Interpretació i la col•locació d´algunes passarel•les en la part recuperada a hores d´ara, per poder procedir a l´apertura al públic del parc arqueològic i poder fer una difusió turística com pertoca, mentre es cerquen les inversions necessàries per concloure tot el projecte.

TERCER.- Donar trasllat de la present moció i del seu contingut a:
• Al Conseller ´Educació, Investigació, Cultura i Esports
• A la Direcció General de Cultura
• Al Director del Museu Arqueològic de Llíria
• Al Tècnic de Turisme de Llíria

QUART.- Publicar en la web municipal de Llíria mota en la qual es done compte del contingut de la present moció i dels seus acords.

Sotmesa a votació la moció, el ple de la corporació, per unanimitat dels presents,

ACORDA:

ÚNIC.- Aprovar la moció transcrita.

 

Site developed with Drupal