Formulari de cerca

26/06/2017
Proposta de Vallivana Murgui Ortega per a sol•licitar la construcció d'un Centre de Dia per a Persones Majors de Llíria. (Nº R.E. 2017010105 de 12 de juny de 2017)

Es procedix al debat i votació de la moció que es transcriu a continuació i que, prèvia acceptació de la regidora proponent, incorpora les propostes formulades durant el debat pels grups polítics:

“Els Centres de Dia, són equipaments diürns d’atenció sociosanitària on les persones majors amb algun grau de deterioració física o cognitiu (Alzheimer), discapacitat sensorial i de mobilitat, reben atenció especialitzada amb una finalitat preventiva i rehabilitadora.

Els usuaris disposen d’atenció i seguiment individualitzat i activitats programades en funció de les seues necessitats. Una vegada incorporats al centre de Dia, s’elabora un Pla d’Atenció Personalitzat consensuat per l’equip multidisciplinari amb els equips sanitaris, socials i amb la persona atesa i la seua família o cuidadors.

La missió principal és proporcionar a les persones majors un suport tècnic i especialitzat en horari diürn perquè puguen desenvolupar amb major autonomia les activitats de la vida quotidiana.

Aquesta missió es concreta per mitjà dels següents objectius:

• Facilitar un entorn preventiu a les persones majors per al manteniment i potenciació de l’autonomia personal.
• Mantenir i/o recuperar l’autonomia de la persona major, afavorir la permanència en el mitjà familiar i comunitari evitant la institucionalització i proporcionant un suport a la família.
• Oferir atenció diürna integral i personalitzada, des de totos els seus vessants: social, sanitària, psicològica, rehabilitadora i comunitària.
• Possibilitar que continuen vivint en el seu domicili, amb especial atenció a la recuperació funcional, sense oblidar el seguiment dels problemes mèdics, d’infermeria i socials que actuen de pont entre el centre i la comunitat.

La nostra localitat compta amb un alt percentatge de persones majors que es podrioen veure beneficiades per aquest servei i comptar amb una major qualitat de vida en la seua última etapa vital.

En 2017 la Diputació de València i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives varen signar un acord de col•laboració per a la construcció de nous centres socials amb un total de 8,7 milions d’euros, on la Diputació posava els diners per poder construir-los i la Conselleria es feia càrrec de la seua gestió.

Llíria, a hores d’ara no compta amb cap dotació de Centre de Dia públic, sent una població que ha de portar als seus majors a Centres de Dia d’altres poblacions de la comarca o de fora de la comarca, sent que segons el Padró Municipal de la localitat, comptem amb 4.227 persones de 65 o majors de 65 anys en el municipi, potencial usuàries d’este servei.

Per tot això, el Grup Municipal de Compromís-Move proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Que l’ajuntament de Llíria inste a la Diputació de València i a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a incorporar en l’acord que puguen signar dues administracions de col•laboració per al 2018, a que contemple la construcció o dotació d’un Centre de Dia públic intergeneracional en la localitat de Llíria.

SEGON.- Donar trasllat de la present moció i del seu contingut a:
• Al President de la Generalitat
• Al President de la Diputació de València
• A la Vice Presidenta i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives
• A la Diputada de Benestar Socials de la Diputació de València
• A la Coordinadora de Benestar Social de Llíria

TERCER.- Publicar a la web i municipal de Llíria i al Facebook municipal nota en la qual es done compte del contingut  i resultats de la present moció i dels seus acords.”

Sotmesa a votació la moció, el ple de la corporació, per unanimitat dels presents,

ACORDA:

ÚNIC.- Aprovar la moció transcrita.

 

Site developed with Drupal